Obchodní podmínky


Obchodnípodmínky

obchodní společnosti

DISAM SAFETY, s.r.o     

se sídlemv Havířově, Podlesí, Aloise Jiráska 1526/1     

identifikačníčíslo: 47975547

zapsané vobchodním rejstříku vedeném KOSOstrava, oddíl C, vložka 5666

proprodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.disamsafety.cz

I. Úvodní informace

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP)upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, přičemž na jedné straněje společnost DISAM SAFETY, s.r.o., IČ 47975547, DIČ CZ47975547, sesídlem Aloise Jiráska 1526/1, 736 01 Havířov, Podlesí zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6555 jakoprodávající (dále jen „Prodávající“)a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Prodávající je plátcem DPH.
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.disamsafety.czv sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelskéčinnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícímnebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet aodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměremčinit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž za podnikatele jepovažována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírásmlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či přisamostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo naúčet podnikatele.

II. Informacepřed uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že
a) kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a jejichnedílnou součástí „Informace před uzavřením smlouvy“, a že s nimi výslovněsouhlasí.  
Znění OPobdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou emailovouadresu,
b) kupní smlouva a obchodní podmínky jsouvyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,
c) tyto obchodní podmínky platíve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.Znění OP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP,

d) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupnísmlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby(v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátoraKupujícího a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),
e) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny přednostněbez DPH a současně také včetně DPH a to včetně veškerých poplatků stanovenýchzákonem.
Informaceo zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby,např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se budeodlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude Prodávajícíobratem informovat Kupujícího. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podlezvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobníhoodběru v místě provozovny je náklad na dodání 0,- Kč. Informace onákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraníobchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci územíČeské republiky.
f) před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat aměnit údaje, které do objednávky kupující vložil,

g) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právood smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů,která běží, jde-li o: 
g1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
g2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několikačástí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
g3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dnepřevzetí první dodávky zboží.
Toto odstoupení musí zaslat ve lhůtě uvedené v bodě g) na adresu sídla Prodávajícíhoči na adresu jeho elektronické pošty, příp. může využít
vzorový formulář pro odstoupení odsmlouvy uvedený na konci těchto OP,
h) spotřebitel nemůže odstoupit odsmlouvy:
h1) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo projeho osobu,
h2) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit,
i) v případě odstoupení od smlouvyponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvuuzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácenízboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovnícestou,
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickémarchivu Prodávajícího.
k)
kupující bere tímto na vědomí, že pokud uvede vobjednávce kontakty, podle nichž jej nebude možné prodávajícím kontaktovat nebouvede kontaktní údaje v nedostatečném rozsahu, bude jeho objednávka stornována,
l)
odeslánímobjednávky kupující potvrzuje, že mu byly Prodávajícím na jeho webové stránce av těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělenídle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku,
m) veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu jeinformativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvuohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku senepoužije.

III. Smlouva

a) smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy(učiní objednávku) na webu provozovaném za tímto účelem Prodávajícím tím, žepožadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavíránísmlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na provozovně nebo potelefonu, v každém případě však Prodávající nenese odpovědnost za výběrzboží a tento je jednoznačně na kupujícím.  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávkyKupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady kliknutím na tlačítko „Odeslatobjednávku“. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost,
b) uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu zasláním informativníhoemailu na email zadaný Kupujícím.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP. V případě, že zbožínení momentálně skladem, není skladem v požadovaném množství nebo nenímožné dodržet stanovený dodací termín, provozovatel informuje o této skutečnostikupujícího prostřednictvím emailu, nebo telefonicky s cílem dohody ozpůsobu plnění jeho objednávky,
c) v
zniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze nazákladě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů,
d) vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešenyvýhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy Českérepubliky,
e) uzavřená smlouva bude Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let odjejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a nenípřístupná třetím nezúčastněným stranám,
f) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc včetně dokladů, které sek ní vztahují, která je předmětem kupní smlouvy a převést vlastnické právok ní po zaplacení kupní ceny Kupujícím a Kupující se zavazuje věc převzíta zaplatit Prodávajícímu takto sjednanou kupní cenu.

IV. Cena zboží, platební a dodací podmínky

a) společně s kupní cenou je Kupující povinenzaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží vesmluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou ináklady spojené dodáním zboží,
b) v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cenasplatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cenasplatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy,
c) v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenusplněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího,

d) cenu zboží a případné náklady spojené s dodánímzboží dle kupní smlouvy může Kupující uhraditProdávajícímu následujícími způsoby:
d1)
dobírkou - kupující bude informován písemně o stavu vyřízení jeho objednávky.Kurýrní služba (vesměs PPL) doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou vobjednávce jako dobírkový balík. Kupující platí za zboží při jeho převzetí,přičemž k ceně zboží je připočteno přepravné + dobírkovné:
- v případě odeslání prostřednictvím PPL: 123,- Kč vč. DPH a
- v případě odeslání prostřednictvím České pošty: 145,- Kč vč. DPH
Daňový doklad (faktura) a dodací list budou vloženy do zásilky,
d2) převodem na účet (úhrada zálohovoufakturou)  - kupující bude informován písemně nebo telefonicky ostavu vyřízení jeho objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje propřevod částky na účet prodávajícího, tzn. bude mu na jím uvedenou adresu zaslánzálohový platební doklad na úhradu zálohy s uvedením variabilního symboluplatby, čísla bankovního účtu Prodávajícího a výše zálohy, přičemž k ceně zbožíje připočteno přepravné, a to:
- při přepravě prostřednictvím PPL ve výši: 87,- Kč vč. DPH a
- při přepravě prostřednictvím České pošty ve výši: 110,- Kč vč. DPH.
Pro úhradu zálohy uvede kupující při mezibankovním převodu variabilnísymbol, uvedený na zálohové faktuře. Po připsání částky na účetprodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovacíadresu uvedenou v objednávce. Daňové doklady (faktury) a dodací list budoupřiloženy do zásilky,
d3) v hotovosti - platba probíhá v místěprovozovny při převzetí zboží, daňový doklad (faktura) a dodací list budoupředány,
e)
dopravu zboží na adresu určení, udanoukupujícím zajišťuje Prodávající na náklady Kupujícího
f)
je-liProdávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání,
g) termíndodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného jetermín dodání zpravidla do 3 pracovních dnů. V případě, že by termín dodánínebylo možné splnit, je kupující telefonicky či emailem kontaktován a jsou mutyto skutečnosti sděleny,
h) při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovatneporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámitpřepravci a učinit o této skutečnosti ihned záznam do přepravního listu. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilkynemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu Kupujícístvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a napřípadnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel,
i) v případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavkukupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímtozpůsobem dopravy.

V. Právokupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy

a) Kupující  - spotřebitel bere navědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupitod kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícíhonebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nenímožné vrátit,
b) nejedná-lise o případ uvedený v čl. V. a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelzeod smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
c)  důsledkyodstoupení od kupní smlouvy:
c1) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bezzbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlooznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, všechny platby, kteréprodávající od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromědodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobudodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícímnabízený). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek,který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokudspotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až poobdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslalzpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečnostínastane dříve,
c2) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnůode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené nazákladě kupní smlouvy zpět prodávajícímu anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůtase považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté, kompletní anepoškozené,
c3) Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávajícíupozorňuje spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vrácenoobvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácenímzboží ve výši všech přímých nákladů,
c4)
Spotřebitelodpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinýmzpůsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží,včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinnostíspotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradusnížené hodnoty zboží, kterou započte proti jeho původní hodnotě.

VI. Právaz vadného plnění

a) p
ráva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídípříslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku),
b)
Prodávajícíodpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávajícíodpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
b1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mátakové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupujícíočekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo kekterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
b3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
b4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
b5) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
c) ustanovení uvedená v čl. VI. b) obchodních podmínek se nepoužijí u zbožíprodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, naopotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vaduodpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má Kupující vtěchto případech právo na přiměřenou slevu.
d) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zbožíbylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující je oprávněnuplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží,
e) práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny,případně i v sídle nebo místě podnikání; reklamaci je možno učinit písemně nebotéž elektronicky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávajícíobdržel od kupujícího reklamované zboží,
f) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené kopravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně neboelektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, údaje prokazující zakoupení zbožíu Prodávajícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
g) je-li vadné plnění podstatnýmporušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu ztěchto variant:
g1) nárok na bezplatné odstranění vady opravou,
g2) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouzesoučásti věci, může Kupující požadovat výměnu této součásti,
g3) přiměřenou slevu z kupní ceny,
g4) vrácení kupní ceny na základě odstoupení Kupujícího od smlouvy.
Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bezzbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasuprodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukážebýt neodstranitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě nebooznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstraněnívady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupujícísvé právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatnémporušení smlouvy.
h) u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Kupujícínárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 anásl. občanského zákoníku),
i) Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží. Lhůta provyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místaurčeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté akompletní,
j) Prodávající je povinen bezodkladněrozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odbornéposouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu sdělí,
k) Prodávající bude Kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jehopožadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS,
l) záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníkuposkytuje Prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to zprohlášení Prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena naobalu nebo v reklamě předmětného zboží,
m)
Prodávajícíneodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návoduk použití.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

a) Kupující nabývávlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží,
b) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořícíwebové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněnyautorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost,která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat čineoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webovérozhraní obchodu,
c)
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování vesmyslu ustanovení § 1826 písmene e) občanského zákoníku,
d) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklév důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webovéstránky v rozporu s jejich určením.

VIII. Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí stím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány vsouladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněnípozdějších předpisů,
b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno apříjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresapro doručení zboží, případně i další, které sdělil Prodávajícímu v souvislostis uzavřením kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“),
c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účelyrealizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací aobchodních sdělení Prodávajícímu,
d) Kupující je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Kupujícíprohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů můževe vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího,
e) zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu,jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícímbez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám,
f) osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou,
g) požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávajícípovinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informacepodle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytnéna poskytnutí informace,
h) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službaminebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasíse zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na el. adresu Kupujícího,
i) Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodníchsdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti suzavřením kupní smlouvy.

IX. Doručování

a) n
ebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupnísmlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickoupoštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb(dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické poštyuvedenou v objednávce,
b) zpráva je doručena:
b1) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí naserver příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může býtzajištěna certifikátem,
b2) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovníchslužeb převzetím zásilky adresátem,
b3) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovníchslužeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osobaoprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
b4) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služebuplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetíuložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb,a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

a) p
okud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založenýkupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají,že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývajícíz obecně závazných právních předpisů,
b) prodávajícíje oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnostprodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí vrámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jakoprodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržovánímpovinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném zněníprovádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvuprůmyslu a obchodu ČR. Více informací na http://www.coi.cz.c.
c) spory vzniklé mezi prodávajícím akupujícím řeší příslušné obecné soudy dle zákona o občanském soudním řízení.Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím,
d)  je-li některé ustanovení obchodních podmínekneplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovenínastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnostostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínekvyžadují písemnou formu,
e) ostatní, v těchto obchodníchpodmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanskýmzákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele vplatném znění,
f) tyto obchodní podmínky nabývajíúčinnosti dnem 1. 1. 2015.

 

Vzorovýformulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde vložit jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.


 


 


 

 


 

 

 

Obchodnípodmínky

 

obchodní společnosti

 

DISAM SAFETY, s.r.o     

 

se sídlemv Havířově, Podlesí, Aloise Jiráska 1526/1     

 

identifikačníčíslo: 47975547

 

zapsané vobchodním rejstříku vedeném KOSOstrava, oddíl C, vložka 5666

 

proprodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.disamsafety.cz

 

 

 

I. Úvodní informace

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP)upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, přičemž na jedné straněje společnost DISAM SAFETY, s.r.o., IČ 47975547, DIČ CZ47975547, sesídlem Aloise Jiráska 1526/1, 736 01 Havířov, Podlesí zapsaná v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6555 jakoprodávající (dále jen „Prodávající“)a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Prodávající je plátcem DPH.
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.disamsafety.czv sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelskéčinnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícímnebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet aodpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměremčinit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž za podnikatele jepovažována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírásmlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či přisamostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo naúčet podnikatele.

II. Informacepřed uzavřením smlouvy

 

Prodávající sděluje, že
a) kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a jejichnedílnou součástí „Informace před uzavřením smlouvy“, a že s nimi výslovněsouhlasí.  
Znění OPobdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou emailovouadresu,
b) kupní smlouva a obchodní podmínky jsouvyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,
c) tyto obchodní podmínky platíve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.Znění OP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsoudotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP,

d) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupnísmlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby(v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátoraKupujícího a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),
e) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny přednostněbez DPH a současně také včetně DPH a to včetně veškerých poplatků stanovenýchzákonem.
Informaceo zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby,např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se budeodlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude Prodávajícíobratem informovat Kupujícího. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podlezvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobníhoodběru v místě provozovny je náklad na dodání 0,- Kč. Informace onákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraníobchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci územíČeské republiky.
f) před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat aměnit údaje, které do objednávky kupující vložil,

g) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právood smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů,která běží, jde-li o: 

 

g1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
g2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několikačástí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
g3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dnepřevzetí první dodávky zboží.
Toto odstoupení musí zaslat ve lhůtě uvedené v bodě g) na adresu sídla Prodávajícíhoči na adresu jeho elektronické pošty, příp. může využít
vzorový formulář pro odstoupení odsmlouvy uvedený na konci těchto OP,

 

h) spotřebitel nemůže odstoupit odsmlouvy:

 

h1) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo projeho osobu,
h2) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a zhygienických důvodů jej není možné vrátit,

 

i) v případě odstoupení od smlouvyponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvuuzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácenízboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovnícestou,
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickémarchivu Prodávajícího.
k)
kupující bere tímto na vědomí, že pokud uvede vobjednávce kontakty, podle nichž jej nebude možné prodávajícím kontaktovat nebouvede kontaktní údaje v nedostatečném rozsahu, bude jeho objednávka stornována,
l)
odeslánímobjednávky kupující potvrzuje, že mu byly Prodávajícím na jeho webové stránce av těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělenídle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku,
m) veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu jeinformativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvuohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku senepoužije.

 

 

 

III. Smlouva

a) smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy(učiní objednávku) na webu provozovaném za tímto účelem Prodávajícím tím, žepožadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavíránísmlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na provozovně nebo potelefonu, v každém případě však Prodávající nenese odpovědnost za výběrzboží a tento je jednoznačně na kupujícím.  Kupní smlouva vzniká odesláním objednávkyKupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady kliknutím na tlačítko „Odeslatobjednávku“. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost,
b) uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu zasláním informativníhoemailu na email zadaný Kupujícím.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP. V případě, že zbožínení momentálně skladem, není skladem v požadovaném množství nebo nenímožné dodržet stanovený dodací termín, provozovatel informuje o této skutečnostikupujícího prostřednictvím emailu, nebo telefonicky s cílem dohody ozpůsobu plnění jeho objednávky,
c) v
zniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze nazákladě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů,
d) vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešenyvýhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy Českérepubliky,
e) uzavřená smlouva bude Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let odjejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a nenípřístupná třetím nezúčastněným stranám,
f) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc včetně dokladů, které sek ní vztahují, která je předmětem kupní smlouvy a převést vlastnické právok ní po zaplacení kupní ceny Kupujícím a Kupující se zavazuje věc převzíta zaplatit Prodávajícímu takto sjednanou kupní cenu.

 

IV. Cena zboží, platební a dodací podmínky

a) společně s kupní cenou je Kupující povinenzaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží vesmluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou ináklady spojené dodáním zboží,
b) v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cenasplatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cenasplatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy,
c) v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenusplněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího,

d) cenu zboží a případné náklady spojené s dodánímzboží dle kupní smlouvy může Kupující uhraditProdávajícímu následujícími způsoby:
d1)
dobírkou - kupující bude informován písemně o stavu vyřízení jeho objednávky.Kurýrní služba (vesměs PPL) doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou vobjednávce jako dobírkový balík. Kupující platí za zboží při jeho převzetí,přičemž k ceně zboží je připočteno přepravné + dobírkovné:
- v případě odeslání prostřednictvím PPL: 123,- Kč vč. DPH a
- v případě odeslání prostřednictvím České pošty: 145,- Kč vč. DPH
Daňový doklad (faktura) a dodací list budou vloženy do zásilky,
d2) převodem na účet (úhrada zálohovoufakturou)  - kupující bude informován písemně nebo telefonicky ostavu vyřízení jeho objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje propřevod částky na účet prodávajícího, tzn. bude mu na jím uvedenou adresu zaslánzálohový platební doklad na úhradu zálohy s uvedením variabilního symboluplatby, čísla bankovního účtu Prodávajícího a výše zálohy, přičemž k ceně zbožíje připočteno přepravné, a to:
- při přepravě prostřednictvím PPL ve výši: 87,- Kč vč. DPH a
- při přepravě prostřednictvím České pošty ve výši: 110,- Kč vč. DPH.
Pro úhradu zálohy uvede kupující při mezibankovním převodu variabilnísymbol, uvedený na zálohové faktuře. Po připsání částky na účetprodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovacíadresu uvedenou v objednávce. Daňové doklady (faktury) a dodací list budoupřiloženy do zásilky,
d3) v hotovosti - platba probíhá v místěprovozovny při převzetí zboží, daňový doklad (faktura) a dodací list budoupředány,
e)
dopravu zboží na adresu určení, udanoukupujícím zajišťuje Prodávající na náklady Kupujícího
f)
je-liProdávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím vobjednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání,
g) termíndodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného jetermín dodání zpravidla do 3 pracovních dnů. V případě, že by termín dodánínebylo možné splnit, je kupující telefonicky či emailem kontaktován a jsou mutyto skutečnosti sděleny,
h) při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovatneporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámitpřepravci a učinit o této skutečnosti ihned záznam do přepravního listu. Vpřípadě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilkynemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu Kupujícístvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a napřípadnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel,
i) v případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavkukupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímtozpůsobem dopravy.

V. Právokupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy
a) Kupující  - spotřebitel bere navědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupitod kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícíhonebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu,které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej nenímožné vrátit,
b) nejedná-lise o případ uvedený v čl. V. a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelzeod smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
c)  důsledkyodstoupení od kupní

Kategorie
Informace
Kontakt

DISAM SAFETY, s.r.o.
Aloise Jiráska 1526/1
736 01 Havířov, Podlesí 

TEL : 596 624 947
FAX : 596 624 600

disamsafety@disamsafety.cz
Datová schránka: bary4vc

GPS souřadnice: Loc: 49o46´7.329"N, 18o27´27.006"E


♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Novinky v sortimentu, akce:
  

 

25.02.2019

V sortimentu nově další nová řada
brýlí 3M
SecureFit řady 600
- viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
bryle-ochranne-3m-
peltor-pasivni-oopp-3m/#listSetup


15.02.2019

Nově brýle 3M řady V9 pro použití s přilbami G3000
viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
prilby-ochranne-3m-a-stity-
k-prilbam-3m-pasivni-oopp-
3m/page=3/


 15.01.2019

Nově v sortimentu inovovaná řada bezúdržbových
opakovaně použitelných masek 3M řady 4000+,
viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
polomasky-a-masky/
polomasky-3m-rady-4000/#listSetup


08.01.2019

Nová řada filtračních polomasek (respirátorů)
3M řady 9300+Gen3 AURA 3. generace
v prodeji - viz odkaz:

http://www.disamsafety.cz/
respiratory-filtracni-polomasky/#listSetup

 

31.01.2018

Nové filtrační jednotky CleanAIR BASIC EVO
výrobce MALINA-Safety na trhu - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
nove-filtracni-jednotky-cleanair
-basic-evo-malina-safety/#listSetup

01.04.2016

Nová filtrační jednotka Versaflo TR-600 s širokým sortimentem filtrů pro filtraci pevných částic i plynů a par - viz odkaz: http://www.disamsafety.cz/
versaflo-rada-600-filtracni-soupravy-3m/
#listSetup
.


31.03.2016
Nové filtry pro polomasky a masky 3M: 6051i (A1) a  6055i (A2) s indikátorem použitelnosti - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
polomasky-a-masky/filtry-a-prislusenstvi
-k-serii-7500-a-6000-3m/page=1/


29.03.2016
V kategorii ochrany zraku nově uzavřené ochranné brýle GG501 a brýle Solus 1000 s ochrannou vrstvou proti zamlžování Scotchgard - viz odkazy: http://www.disamsafety.cz/
bryle-fahrenheit-peltor-uzavrene-ciry-acetatovy-zo-kopie-/
 a  http://www.disamsafety.cz/
bryle-2846-cerveno-oranzovy-zornik-kopie-/


21.03.2016
Nově v sortimentu ochranné přilby 3M typ G3501 pro rozsah teplot - 30 až + 150 st.C - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/?q=G3501&x=0&y=0

22.10.2015
Zařadili jsme novou kategorii "3M produkty pro broušení, řezání, leštění a čištění" - viz odkaz: http://www.disamsafety.cz/
3m-brusne-systemy/#listSetup


22.10.2015
Do kategorie "Polomasky a masky ..." jsme zařadili nové filtry 6051i a 6055i s indikátorem servisní životnosti = viz odkaz: http://www.disamsafety.cz/
polomasky-a-masky/filtry-a-prislusenstvi
-k-serii-7500-a-6000-3m/#listSetup


15.06.2015
Do kategorií sortimentu jsme zařadili novou kategorii "Ochranné pomůcky pro Biohazard týmy" - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
oopp-pro-biohazard-tymy/#listSetup


01.06.2015
Do kategorií sortimentu jsme zařadili novou kategorii "Filtrační jednotky ADFLO a příslušenství" - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
filtracni-jednotky-adflo-a-prislusenstvi/#listSetup


14.02.2014
Nové ochranné přilby 3M typ H-700 (komfortní, lehké, odolné a cenově přístupné)- viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
prilby-ochranne-3m-a-stity-k-prilbam-3m-pasivni-oopp-3m/

 

17.01.2014
Nové ochranné brýle 3M typ SecureFit (čiré, žluté a šedé) s přizpůsobitelnými unikátními bočnicemi s optimalizovaným a minimalizovaným rozložením tlaku bočnic - viz odkaz:
http://www.disamsafety.cz/
bryle-ochranne-3m-peltor-pasivni-oopp-3m/ochranne-bryle-3m-ostatni/#listSetup

Pro informace klikněte na baner:
↓ ↓ ↓

banner_securefit.JPG

10.01.2014
3MSafetyPortal - nový portál 3M s informacemi o ochranných pomůckách firma 3M, legislativě, školeních a prevenci:
Pro přechod na portál klikněte na baner:
↓ ↓ ↓
banner_3M safetyportal.cz.JPG 
 


04.03.2013
Do sortimentu zařazeny nové mušlové chrániče sluchu 3M Peltor - řada X (s náhlavním páskem nebo s úchytem na přilbu)
Pro informace klikněte na baner:
↓ ↓ ↓

banner_x_series.jpg

20.09.2012
Ochranné kombinézy Tyvek Classic byly nahrazeny novým modelem Tyvek Classic Xpert s vyšší odolností proti průniku pevných částic a kapalin - viz kategorie "Ochranné kombinézy Tyvek a Tychem".


Nový katalog ochranných kombinéz 3M:
Pro informace klikněte na baner:
↓ ↓ ↓
banner_2.jpg 


Interaktivní průvodce výběrem ochranných kombinéz 3M:
Pro informace klikněte na baner:
↓ ↓ ↓
banner_2_1.jpg

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku