Podmínky ochrany osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU) 2016/679 ze dne 27. 4.2016, účinného od 25.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajůa o zrušení směrnice 95/46/ES.

Správce údajů a kontakt:

DISAM SAFETY, s.r.o..

se sídlem Aloise Jiráska 1526/1, Havířov-Podlesí, PSČ 736 01
IČO:47975547, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 5666
zastoupená Ing. Alenou Dolíškovou, jednatelem,

tel.:773 253 401,
e-mail:disamsafety@disamsafety.cz

Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování:

Osobní údaje mohou být zpracovány pro účely nabídky zboží a nebo služeb a pro účely plnění smlouvy respektive objednávky. V případě uzavření smlouvy budou osobní údaje dále zpracovávány v rozsahu stanoveném smlouvou a dle zvláštních právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. Právním titulem zpracování osobních údajů je také oprávněný zájem správce případně vás kontaktovat jakožto subjekt údajů za účelem zaslání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter). Dále je pak právním titulem zpracování osobních údajů plnění smlouvy respektive objednávky a samozřejmě také právní předpisy v oblasti účetnictví a archivnictví.

Zdroj osobních údajů:

Osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů při jednání o uzavření smlouvy nebo v případě dotazu subjektu zadaného v Detailu produktu na webových stránkách (e-shopu) správce.
 

Kategorie údajů, které může správce zpracovávat:

Pro účely plnění smlouvy bude správce zpracovávat:

A) u Právnických osoba a podnikajících fyzických osob:
a) název firmy, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, údaj o tom, zda je či není plátce   DPH, bankovní spojení
b) údaje o kontaktních osobách partnerů a to: titul, jméno, příjmení, funkce, oslovení, telefonní čísla, e- mail

B) u Fyzických osob nepodnikajících (soukromé osoby): titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, oslovení, telefonní čísla, e- mail

Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje mohou být poskytnuty při plnění smlouvy třetí osobě – subdodavateli, účetní společnosti, externímu pracovníku IT apod. Údaje však mohou být poskytnuty rovněž orgánu veřejné moci na základě požadavku vyplývajícího ze zvláštního právního předpisu, například finančnímu úřadu nebo obchodní inspekci v rámci výkonu kontrolní činnosti.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje budou uloženy u správce po dobu plnění smlouvy a po skončení smlouvy pak po dobu nezbytně vyžadovanou zvláštními právními předpisy, zejména v oblasti účetnictví a archivnictví. E-mailová adresa pro účely oprávněného zájmu správce – případné zasílání aktuálních informací o činnosti správce (newsletter) - bude zpracovávána po dobu neomezenou, dokud subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas se zasíláním nabídek nebo dokud nedojde k uplatnění jeho práv popsaných níže, např. k uplatnění práva na výmaz. 

Poučení o právech subjektů údajů:

Subjekt údajů může požádat správce o přístup k údajům, může žádat jejich opravu nebo v případě nepotřebnosti zpracování nebo ztráty právního titulu na výmaz. Subjekt údajů může správce požádat o omezení zpracování osobních údajů, má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a má právo na přenositelnost údajů. Pokud bude zpracování osobních údajů založeno na souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas odvolat kdykoli, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Poučení o právu podat stížnost:

Subjekt údajů může podat stížnost k dozorovému úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Poskytnutí údajů subjektem údajů pro účely smlouvy je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí údajů nemůže dojít k jejímu uzavření.
Správce neprovádí automatizované rozhodování a profilování.