Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

DISAM SAFETY, s.r.o     

se sídlemv Havířově, Podlesí, Aloise Jiráska 1526/1     

identifikačníčíslo: 47975547

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl C, vložka 5666

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.disamsafety.cz

I. Úvodní informace

Tyto obchodní podmínky (dále jen OP) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, přičemž na jedné straně je společnost DISAM SAFETY, s.r.o., IČ 47975547, DIČ CZ47975547, se sídlem Aloise Jiráska 1526/1, 736 01 Havířov, Podlesí zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 6555 jako prodávající (dále jen „Prodávající“)a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Prodávající je plátcem DPH.
Další informace o Prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.disamsafety.cz v sekci „O nás“.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, přičemž za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo naúčet podnikatele.

II. Informace před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že
a) kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP a jejich nedílnou součástí „Informace před uzavřením smlouvy“, a že s nimi výslovně souhlasí.  
Znění OP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na jím zadanou emailovou adresu,
b) kupní smlouva a obchodní podmínky jsouv yhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,
c) tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření smlouvy.Znění OP může prodávající měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP,

d) náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího a Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky),
e) ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uváděny přednostně bez DPH a současně také včetně DPH a to včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
Informace o zboží a ceně uváděné Prodávajícím jsou závazné, s výjimkou zjevné chyby, např. když bude uvedená cena zboží zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelného zboží. O této skutečnosti bude Prodávající obratem informovat Kupujícího. Náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v místě provozovny je náklad na dodání 0,- Kč. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
f) před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil,

g) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: 
g1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
g2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
g3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Toto odstoupení musí zaslat ve lhůtě uvedené v bodě g) na adresu sídla Prodávajícího či na adresu jeho elektronické pošty, příp. může využít
vzorový formulář pro odstoupení odsmlouvy uvedený na konci těchto OP,
h) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
h1) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
h2) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
i) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
j) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.
k)
kupující bere tímto na vědomí, že pokud uvede v objednávce kontakty, podle nichž jej nebude možné prodávajícím kontaktovat nebo uvede kontaktní údaje v nedostatečném rozsahu, bude jeho objednávka stornována,
l)
odesláním objednávky kupující potvrzuje, že mu byly Prodávajícím na jeho webové stránce a v těchto obchodních podmínkách poskytnuty veškeré povinné informace a sdělení dle ust. § 1811 a § 1820 občanského zákoníku,
m) veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

III. Smlouva

a) smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy (učiní objednávku) na webu provozovaném za tímto účelem Prodávajícím tím, že požadované plnění (zboží) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Prodávajícího, ať už přímo na provozovně nebo po telefonu, v každém případě však Prodávající nenese odpovědnost za výběr zboží a tento je jednoznačně na kupujícím. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Za případné chyby při přenosu dat nenese Prodávající odpovědnost,
b) uzavření smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu zasláním informativního emailu na email zadaný Kupujícím.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění OP. V případě, že zboží není momentálně skladem, není skladem v požadovaném množství nebo není možné dodržet stanovený dodací termín, provozovatel informuje o této skutečnosti kupujícího prostřednictvím emailu, nebo telefonicky s cílem dohody o způsobu plnění jeho objednávky,
c) v
zniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů,
d) vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy Českérepubliky,
e) uzavřená smlouva bude Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let odjejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů a není přístupná třetím nezúčastněným stranám,
f) Prodávající se zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc včetně dokladů, které se k ní vztahují, která je předmětem kupní smlouvy a převést vlastnické právo k ní po zaplacení kupní ceny Kupujícím a Kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit Prodávajícímu takto sjednanou kupní cenu.

IV. Cena zboží, platební a dodací podmínky

a) společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené dodáním zboží,
b) v případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy,
c) v případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího,

d) cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
d1)
dobírkou - kupující bude informován písemně o stavu vyřízení jeho objednávky. Kurýrní služba  doručí zboží kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce jako dobírkový balík. Kupující platí za zboží při jeho převzetí, přičemž k ceně zboží je připočteno přepravné + dobírkovné
dle způsobů a tarifů, uvedených na webu Prodávajícího. Daňový doklad (faktura) a dodací list budou vloženy do zásilky,
d2) převodem na účet (úhrada zálohovou fakturou)  - kupující bude informován písemně nebo telefonicky o stavu vyřízení jeho objednávky a budou mu poskytnuty všechny potřebné údaje pro převod částky na účet prodávajícího, tzn. bude mu na jím uvedenou adresu zaslán zálohový platební doklad na úhradu zálohy s uvedením variabilního symbolu platby, čísla bankovního účtu Prodávajícího a výše zálohy, přičemž k ceně zboží je připočteno přepravné, a to dle způsobu a tarifů, uvedených na webu Prodávajícího.
Pro úhradu zálohy uvede kupující při mezibankovním převodu variabilní symbol, uvedený na zálohové faktuře. Po připsání částky na účet prodávajícího bude zboží neprodleně odesláno na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Daňové doklady (faktury) a dodací list budou přiloženy do zásilky,
d3) v hotovosti - platba probíhá v místě provozovny při převzetí zboží, daňový doklad (faktura) a dodací list budou předány,
e)
dopravu zboží na adresu určení, udanou kupujícím zajišťuje Prodávající na náklady Kupujícího
f)
je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání,
g) termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. U zboží běžně dostupného je termín dodání zpravidla do 3 pracovních dnů. V případě, že by termín dodání nebylo možné splnit, je kupující telefonicky či emailem kontaktován a jsou mu tyto skutečnosti sděleny,
h) při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a učinit o této skutečnosti ihned záznam do přepravního listu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel,
i) v případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V. Právo kupujícího – spotřebitele na odstoupení od smlouvy

a) Kupující  - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
b) nejedná-li se o případ uvedený v čl. V. a) obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit.
c)  důsledky odstoupení od kupní smlouvy:
c1) Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu došlo oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy,  platbu za zboží, kterou prodávající od spotřebitele obdržel,  Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který byl spotřebitelem použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Prodávající vrací spotřebiteli platbu až po obdržení vráceného zboží anebo poté co spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět na určenou adresu prodávajícího, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve,
c2) Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zaslat zboží obdržené na základě kupní smlouvy zpět prodávajícímu anebo mu je v téže lhůtě předat. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží odesláno před uplynutím 14 dnů. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté, kompletní a nepoškozené,
c3) Přímé náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Prodávající upozorňuje spotřebitele, že pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, nese spotřebitel přímé náklady spojené s vrácením zboží ve výši všech přímých nákladů,
c4)
Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížené hodnoty zboží, kterou započte proti jeho původní hodnotě.

VI. Práva z vadného plnění

a) p
ráva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku),
b)
Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
b1) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b2) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
b3) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
b4) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
b5) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,
c) ustanovení uvedená v čl. VI. b) obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Místo práva na výměnu zboží má Kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
d) projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nelze-li prokázat opak. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady nejpozději do 2 let od převzetí zboží Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně - podle dohodnutých podmínek přímo s prodejcem (musí být písemně sepsáno v kupní smlouvě).
e) práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání; reklamaci je možno učinit písemně nebo též elektronicky. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží,
f) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, údaje prokazující zakoupení zboží u Prodávajícího, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace,
g) je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, je kupující podle své volby oprávněn uplatnit jednu z těchto variant:
g1) nárok na bezplatné odstranění vady opravou,
g2) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat výměnu této součásti,
g3) přiměřenou slevu z kupní ceny,
g4) vrácení kupní ceny na základě odstoupení Kupujícího od smlouvy.
Volbu nároku oznámí kupující prodávajícímu při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení. Změna provedené volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě nebo oznámí Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
h) u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny (dále viz § 2107 a násl. občanského zákoníku),
i) Kupující je v případě reklamace povinen prokázat nákup zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být zabaleno ve vhodném obale, musí být čisté a kompletní,
j) Prodávající je povinen bezodkladně rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu sdělí,
k) Prodávající bude Kupujícího o vyřízení reklamace informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS,
l) záruku za jakost ve smyslu ust. § 2113 a následujících občanského zákoníku poskytuje Prodávající, je-li to ve smlouvě dohodnuto a/ nebo vyplývá-li to z prohlášení Prodávajícího a/nebo je záruční doba/doba použitelnosti uvedena na obalu nebo v reklamě předmětného zboží,
m) Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží,
b) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu,
c)
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písmene e) občanského zákoníku,
d) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

VIII. Ochrana osobních údajů

a) Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů,
b) Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručení zboží, případně i další, které sdělil Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“),
c) Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu,
d) Kupující je oprávněn ke změně ve svých osobních údajích. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího,
e) zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám,
f) osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou,
g) požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace,
h) Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na el. adresu Kupujícího,
i) Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu, kterou prodávající získal v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

IX. Doručování

a) n
ebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce,
b) zpráva je doručena:
b1) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
b2) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
b3) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
b4) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

X. Závěrečná ustanovení

a) p
okud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů,
b) prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad prodávajícím jako prodejcem/dodavatelem výrobků a zboží na vnitřní trh a dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění provádí Česká obchodní inspekce jako orgán státní správy podřízený Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Více informací na http://www.coi.cz.c.
c) spory vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy dle zákona o občanském soudním řízení. Prodávající bude přednostně usilovat o mimosoudní řešení sporů s kupujícím,
d)  je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu,
e) ostatní, v těchto obchodních podmínkách neuvedené, záležitosti se řídí zejména zák. č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem v platném znění, zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění,
f) tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2015.

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy:

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát (zde vložit jméno a příjmení/obchodní firmu, adresu sídla a případně faxové číslo a e-mailovou adresu prodávajícího, u něhož bylo zboží objednáno):

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/ o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.